Kom
kennismaken

Informatie voor ouders

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Het pedagogisch beleid beschrijft wat Spring! Peuterspeelscholen belangrijk vindt in het werken met kinderen en waarom we dat vinden. Ouders spelen voor ons hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol.
Daarnaast geeft dit beleid richting aan de pedagogisch medewerkers in de begeleiding van kinderen en beschrijft het hoe wij extra aandacht besteden aan kinderen met een (taal)achterstand. Deze werkwijze is op al onze locaties doorgevoerd.
Hier vind je het pedagogisch beleidsplan 2019

OUDERINFORMATIEBOEKJE en WENNEN

Ouderinformatieboekje
Het ouderinformatieboekje bevat informatie over wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten.

Wennen
Voor kinderen en hun ouders betekent de stap naar de peuterspeelschool dat zij moeten wennen aan een nieuwe situatie. Voor kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van ouders of familie. In het Protocol Wennen lees je welke stappen wij samen met jou nemen om het wennen goed te laten verlopen.

Oudercommissie

Het reglement voor de oudercommissie is opgesteld om duidelijkheid te bieden over het functioneren van de oudercommissie en om de ouderbetrokkenheid binnen onze stichting te bevorderen.
Er is voor de oudercommissie ook een huishoudelijk reglement opgesteld.

Klachtencommissie

Heb je een klacht met betrekking tot het beleid en/of de uitvoering van de voorschoolse educatie en ben je ouder van een peuter, die een peuterspeelschool bezoekt van Spring!?
Wij staan natuurlijk open voor jouw signalen. je kunt je ontevredenheid of klacht bij ons kenbaar maken.

Hier vind je meer informatie over de klachtenregeling van Spring! 2019.
Hier vind je het klachtenverslag over 2018.

NAAR SCHOOL

Spring! werkt samen met het basisonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de overgang van de peuterspeelschool naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt voor jouw peuter. Daarom werken wij met een overdrachtsformulier, waarop de ontwikkelingsgegevens van jouw peuter worden bijgehouden. Nadat wij met je overlegd hebben, verzamelen de leidsters alle gegevens omtrent de ontwikkeling van jouw peuter en informeren wij de basisschool hierover. Zo ontstaat voor jouw peuter een goede aansluiting tussen peuterspeelschool en school.

Hier vindt u een link naar de digitale schoolkeuzegids.

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

Elke organisatie die werkt met kinderen en/of ouders is verplicht om de ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ te hanteren.
In de meldcode is beschreven welke stappen Spring! volgt, wanneer sprake is van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Hier vind je de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

INSPECTIE EN VEILIGHEID

Inspectie

Alle speelscholen worden geïnspecteerd door de GGD. De rapportages van deze inspecties vindt u onder de knop kwaliteit&veiligheid op de locatiepagina van elke speelschool.

Veiligheid

Alle peuterspeelscholen voldoen aan de eisen die door de gemeente, brandweer en de GGD gesteld worden. Daarnaast houden we jaarlijks op iedere locatie een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) om de veiligheid en gezondheid van peuters en leidsters te controleren. Met deze RI&E kijken wij per locatie o.a. naar de kans dat een gevaar zich voordoet, wat het gevolg ervan is en hoe vaak peuters en leidsters aan dit gevaar worden blootgesteld. Stel dat er een risico wordt vastgesteld, dan beoordelen we samen met de leidsters hoe we dit risico kunnen uitsluiten of verkleinen. Ook informeren wij onze Ondernemingsraad hierover.
Hier vind je meer informatie over ons calamiteitenplan.

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn er wettelijke afspraken gemaakt over het toezicht op de kinderen, de inzet van de medewerkers en de inrichting van het gebouw. Wij zorgen ervoor dat een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding uitsluitend haar werkzaamheden verricht, terwijl zij gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Dit heet het “vier-ogenprincipe”. Omdat de groepen altijd begeleid worden door twee pedagogisch medewerkers komt het vrijwel niet voor dat een pedagogisch medewerker structureel alleen is in een groep.