Kom
kennismaken

Informatie voor ouders

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Het pedagogisch beleid beschrijft wat Spring! Peuterspeelscholen belangrijk vindt in het werken met kinderen en waarom we dat vinden. Ouders spelen voor ons hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol.
Daarnaast geeft dit beleid richting aan de pedagogisch medewerkers in de begeleiding van kinderen en beschrijft het hoe wij extra aandacht besteden aan kinderen met een (taal)achterstand. Deze werkwijze is op al onze locaties doorgevoerd.
Hier vind je het Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogische kwaliteit

De pedagogische kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zetten ons in om deze kwaliteit te versterken en te verbeteren. De pedagogisch beleidsmedewerker en coach ziet toe op de kwaliteit van de uitvoering en begeleidt de pedagogisch medewerkers hierin.
Hoe wij dit doen is beschreven in dit beleidsplan.
Dit plan is ook ter inzage op elke peuterspeelschool van Spring! aanwezig.

OUDERINFORMATIEBOEKJE

Het ouderinformatieboekje bevat veel praktische informatie over de peuterspeelschool.
Je ontvangt dit boekje tijdens het eerste kennismakingsgesprek, wanneer je kind begint op de peuterspeelschool.

Wennen

Voor kinderen is de eerste stap naar de peuterspeelschool vaak de eerste stap buiten de vertrouwde omgeving van ouders en familie. In het protocol wennen lees je hoe wij jouw kind helpen om te wennen aan de peuterspeelschool en hoe wij jou als ouder daar ook mee kunnen helpen.

NAAR SCHOOL

Spring! werkt samen met het basisonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de overgang van de peuterspeelschool naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt voor jouw peuter. Daarom werken wij met een overdrachtsformulier, waarop de ontwikkelingsgegevens van jouw peuter worden bijgehouden. Nadat wij met je overlegd hebben, verzamelen de pedagogisch medewerkers alle gegevens omtrent de ontwikkeling van jouw peuter en informeren wij de basisschool hierover. Zo ontstaat voor jouw peuter een goede aansluiting tussen peuterspeelschool en school.

Hier vind je een link naar de digitale schoolkeuzegids.

Oudercommissie

Wij vinden het belangrijk ouders actief te betrekken bij ontwikkelingen die de peuterspeelschool betreffen. Dit kan o.a. door lid te worden van de oudercommissie van de peuterspeelschool.

Het reglement voor de oudercommissie is opgesteld om duidelijkheid te bieden hoe een oudercommissie werkt en hoe een oudercommissie op te richten. Het concept Huishoudelijk Reglement Oudercommissie dient als voorbeeld voor een op te stellen Huishoudelijk Reglement van elke oudercommissie.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Inspectie
Alle speelscholen worden geïnspecteerd door de GGD. De rapportages van deze inspecties vindt u onder de knop kwaliteit&veiligheid op de locatiepagina van elke speelschool.

Veiligheid
Alle peuterspeelscholen voldoen aan de eisen die door de gemeente, brandweer en de GGD gesteld worden. Daarnaast houden we jaarlijks op iedere locatie een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) om de veiligheid en gezondheid van peuters en pedagogisch medewerkers te controleren. Elke peuterspeelschool heeft een eigen plan, waarin eventuele risico’s zijn beschreven en welke maatregelen daarvoor getroffen zijn. Dit plan ligt voor ouders ter inzage op locatie.
Het algemene beleidsplan Veiligheid en Gezondheid vind je hier.

Vier-ogen principe
Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn er wettelijke afspraken gemaakt over het toezicht op de kinderen, de inzet van de medewerkers en de inrichting van het gebouw. Wij zorgen ervoor dat een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding uitsluitend haar werkzaamheden verricht, terwijl zij gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Dit heet het “vier-ogenprincipe”.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Elke organisatie die werkt met kinderen en/of ouders is verplicht om de ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ te hanteren.
In de meldcode is beschreven welke stappen Spring! volgt, wanneer sprake is van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
De meldcode Kindermishandeling vind je hier.

Klachtencommissie

Heb je een klacht met betrekking tot het beleid en/of de uitvoering van de voorschoolse educatie en ben je ouder van een peuter, die een peuterspeelschool bezoekt van Spring!?
Wij staan natuurlijk open voor jouw signalen. je kunt je ontevredenheid of klacht bij ons kenbaar maken.

Hier vind je meer informatie over de klachtenregeling van Spring! 2021.
Het klachtenverslag over 2021 vind je hier.