Kom
kennismaken

Informatie voor ouders

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

Dit pedagogisch beleid beschrijft wat Spring! Peuterspeelscholen belangrijk vindt in het werken met kinderen en waarom we dat vinden. Ouders spelen voor ons hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol.
Daarnaast geeft dit beleid richting aan de pedagogisch medewerkers in de begeleiding van kinderen en beschrijft het hoe wij extra aandacht besteden aan kinderen met een (taal)achterstand. Deze werkwijze is op al onze locaties doorgevoerd.

Meer informatie:

OUDERINFORMATIEBOEKJE

Het ouderinformatieboekje bevat informatie over wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten.

NAAR SCHOOL

Spring! werkt samen met het basisonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de overgang van de peuterspeelschool naar de basisschool zo soepel mogelijk verloopt voor jouw peuter. Daarom werken wij met een overdrachtsformulier, waarop de ontwikkelingsgegevens van jouw peuter worden bijgehouden. Nadat wij met je overlegd hebben, verzamelen de leidsters alle gegevens omtrent de ontwikkeling van jouw peuter en informeren wij de basisschool hierover. Zo ontstaat voor jouw peuter een goede aansluiting tussen peuterspeelschool en school.

Hier vindt u een link naar de digitale schoolkeuzegids.

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

Elke organisatie die werkt met kinderen en/of ouders is verplicht om de ‘Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld’ te hanteren.
In de meldcode is beschreven welke stappen Spring! volgt, wanneer sprake is van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Meer informatie:

INSPECTIE EN VEILIGHEID

Inspectie

Alle speelscholen worden geïnspecteerd door de GGD. De rapportages van deze inspecties vindt u onder de knop kwaliteit&veiligheid op de locatiepagina van elke speelschool.

Veiligheid

Alle peuterspeelscholen voldoen aan de eisen die door de gemeente, brandweer en de GGD gesteld worden. Daarnaast houden we jaarlijks op iedere locatie een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) om de veiligheid en gezondheid van peuters en leidsters te controleren. Met deze RI&E kijken wij per locatie o.a. naar de kans dat een gevaar zich voordoet, wat het gevolg ervan is en hoe vaak peuters en leidsters aan dit gevaar worden blootgesteld. Stel dat er een risico wordt vastgesteld, dan beoordelen we samen met de leidsters hoe we dit risico kunnen uitsluiten of verkleinen. Ook informeren wij onze Ondernemingsraad hierover.
Meer informatie over ons calamiteitenplan:

Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn er wettelijke afspraken gemaakt over het toezicht op de kinderen, de inzet van de medewerkers en de inrichting van het gebouw. Wij zorgen ervoor dat een beroepskracht of de beroepskracht in opleiding uitsluitend haar werkzaamheden verricht, terwijl zij gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Dit heet het “vier-ogenprincipe”. Omdat de groepen altijd begeleid worden door twee pedagogisch medewerkers komt het vrijwel niet voor dat een pedagogisch medewerker structureel alleen is in een groep.