Kom
kennismaken

Spring! privacyreglement

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt.

De gegevens die over ouders en kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van Spring! hebben wij beschreven hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en kinderen.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn om uw kind goed te begeleiden en te ondersteunen op de peuterspeelschool. De meeste gegevens ontvangen wij van u, wanneer u uw kind inschrijft bij Spring!. Ook leggen we gegevens vast over de ontwikkeling van uw kind. Soms worden bijzondere persoonsgegevens geregistreerd,  als dat nodig is om uw kind de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden. Dit kan b.v. gaan om medische gegevens. 

Alle peuterspeelscholen van Spring! maken deel uit van een Integraal Kind Centrum (IKC).
In een IKC werken de basisschool en de peuterspeelschool samen aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen. Een belangrijke stap voor kinderen in deze ontwikkeling is de overgang van peuterspeelschool naar basisschool. Informatie-uitwisseling en overdracht van gegevens van kinderen en hun ouders is voorwaarde om de doorgaande ontwikkellijn vorm te geven en de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen.
Om de privacy en veiligheid van persoonsgegevens in een IKC goed te regelen heeft Spring! een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Dr. Schaepmanstichting en de Stichting Brigantijn. Beide zijn stichting voor basisonderwijs, waar Spring! mee samenwerkt in een IKC.
De persoonsgegevens slaan wij op in ons (digitale) administratiesysteem. Deze hebben wij nodig  voor de inschrijving en plaatsing van uw kind op een peuterspeelschool van Spring!. De gegevens over de ontwikkeling van uw kind worden opgeslagen in een kind-volg-systeem, waarbinnen het IKC mee wordt gewerkt. Deze systemen zijn beveiligd. De toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van Spring! en andere direct betrokkenen in een IKC, die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan de zorginstanties, de GGD of gemeente. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 
Voor de planning en organisatie van ons aanbod maken wij gebruik van digitale programma’s. Hierbij wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een overzicht van de leveranciers waar Spring! afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij Spring!.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld foto- en videomateriaal. U kunt altijd deze toestemming wijzigen. U kunt dit doen via een mail aan info@springhengelo.nl
Tot slot vraagt Spring! ouders om geen foto’s en video’s te maken op de peuterspeelschool. Deze maken de pedagogisch medewerkers voor u. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op de peuterspeelschool te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Heeft u vragen over privacy of over hoe Spring! omgaat met uw persoonsgegevens? Stuur dan een mail aan info@springhengelo.nl.